Metodologia de monitorizare a progresului promisiunilor electorale ale Președintelui Republicii Moldova

Prezenta metodologie vine să descrie și să explice procesul prin care platforma deFacto realizează activitatea de monitorizare a progresului promisiunilor electorale asumate de către Președintele RepubliciI Moldova în campania electorală. 

Deși ca formă de guvernare, în prezent Moldova este o republică Parlamentară, rolul Președintelui este unul important în asigurarea separării puterilor în stat. Conform Constituției, acesta deține mai multe atribuții care-i permit să se implice direct în rezolvarea problemelor alegătorilor, una din principalele fiind posibilitatea de a adresa direct cetățenilor mesaje de la principalele tribune în țară. 

DeFacto consideră că angajamentele electorale date alegătorilor de către candidații la funcția de Președinte trebuie aliniate la atribuțiile pe care le presupune această funcție. Astfel, progresul promisiunilor candidatului câștigător este determinat prin identificarea atribuțiilor de care a făcut uz acesta pentru îndeplinirea promisiunilor sale. 

În continuare, prezentăm etapele de identificare și monitorizare a promisiunilor electorale ale Președintelui Republicii Moldova.  

 1. Identificarea și colectarea promisiunilor electorale

În procesul de colectare a promisiunilor electorale, deFacto se conduce după prevederile platformei electorale ale candidatului câștigător. Acestea sunt deseori disponibile pe suport de hârtie sau online și sunt promovate de candidat în campania electorală. 


deFacto cataloghează drept promisiune electorală o declarație candidatului, prezentă în platforma electorală, care stipulează o schimbare a stării de fapt. Exemple: „voi modifica o lege, voi obține majorarea, voi lupta pentru, etc”

În situațiile în care textul promisiunilor electorale prevăd mai multe acțiuni ce pot avea finalitate și impact diferit, promisiunea dată este divizată, iar părțile ei componente sunt analizate separat. 

 1. Evaluarea promisiunilor în baza atribuțiilor

Pentru a evalua promisiunile electorale și cât de realizabile sunt acestea, deFacto le analizează prin prisma atribuțiilor pe care le are alesul, stipulate în legislația în vigoare. La baza monitorizării promisiunilor Președintelui Republicii Moldova stau atribuțiile incluse în Constituție: 

 • Articolul 84 Mesaje 
  (1) Preşedintele Republicii Moldova poate lua parte la lucrările Parlamentului. 
  (2) Preşedintele Republicii Moldova adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme ale naţiunii.

   
 • Articolul 85 Dizolvarea Parlamentului 
  (1) În cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul. 
  (2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitură. 
  (3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. 
  (4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui Republicii Moldova și nici în timpul stării de urgență, de asediu sau de război. 

   
 • Articolul 86 Atribuţii în domeniul politicii externe 
  (1) Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova şi le prezintă, în modul şi în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului. 
  (2) Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. 
  (3) Preşedintele Republicii Moldova primeşte scrisorile de acreditare şi de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova.

   
 • Articolul 87 Atribuţii în domeniul apărării 
  (1) Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate. 
  (2) Preşedintele Republicii Moldova poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau generală. 
  (3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării, Preşedintele Republicii Moldova ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntârziat, la cunoştinţa Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. 
  (4) Preşedintele Republicii Moldova poate lua şi alte măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii.

   
 • Articolul 88 Alte atribuţii 
  Preşedintele Republicii Moldova îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
  a) conferă decoraţii şi titluri de onoare; 
  b) acordă grade militare supreme prevăzute de lege; 
  c) soluţionează problemele cetăţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic; 
  d) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege; 
  e) acordă graţiere individuală; 
  f) poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa asupra problemelor de interes naţional; 
  g) acordă ranguri diplomatice; 
  h) conferă grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorii şi altor categorii de funcţionari, în condiţiile legii; 
  i) suspendă actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, până la adoptarea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale; [Rectificarea din MO nr. 1, partea II din 19.08.94 (Art.88 a fost completat cu litera i), lit. i) devine litera j)] 
  j) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

   
 • Articolul 93 Promulgarea legilor 
  (1) Preşedintele Republicii Moldova promulgă legile. 
  (2) Preşedintele Republicii Moldova este în drept, în cazul în care are obiecţii asupra unei legi, să o trimită, în termen de cel mult două săptămâni, spre reexaminare, Parlamentului. În cazul în care Parlamentul îşi menţine hotărârea adoptată anterior, Preşedintele promulgă legea.

   
 • Articolul 94 Actele Preşedintelui 
  (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Republicii Moldova emite decrete, obligatorii pentru executare pe întreg teritoriul statului. Decretele se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
  (2) Decretele emise de Preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute în articolul 86 alineatul (2), articolul 87 alineatele (2), (3) şi (4) se contrasemnează de către Primul-ministru.

Evaluarea promisiunilor prin prisma atribuțiilor se face cu scopul de a identifica potențialele căi prin care Președintele poate să le îndeplinească. 

La fel, la evaluarea promisiunilor este analizat și contextul în care acestea au fost făcute și dacă îndeplinirea acestora va duce la schimbarea stării de lucruri sau nu. 
Exemplu: Dacă unele prevederi și modificări de legislație au fost înaintate de alte organe ale statului, deFacto monitorizează doar aportul pe care l-a adus Președintele în această privință și implicarea acestuia. 

În cazul în care o promisiune nu se înscrie în atribuțiile Președintelui, deFacto continuă procesul de monitorizare, urmărind dacă Șeful Statului întreprinde alte acțiuni de promovare a subiectului în rândul cetățenilor sau altor părți interesate. 

 1. Monitorizarea promisiunilor și actualizarea progresului

Monitorizarea progresului promisiunilor electorale se face prin consultarea surselor oficiale de informare instituției Prezidențiale: 

 • Site-ul Președinției - www.presedinte.md
 • Sursele de informare a Președinției de pe rețelele de socializare;
 • Site-urile altor instituții de stat (în cazul interacțiunii acestora cu Președintele) - Parlament, Guvern, Curtea Constituțională ș.a.

Acțiunile implementate de către Președinte pentru îndeplinirea promisiunilor electorale care sunt documentate oficial, sunt reflectate pe site-ul www.defacto.md, la secțiunea Promisiunilor Președintelui. 

Acestea sunt însoțite de: 
- data când a fost îndeplinită acțiunea; 

- o scurtă descriere și/sau declarație; 

- sursa oficială a informației. 

În funcție de progresul obținut în îndeplinirea promisiunilor acestea sunt clasificate cu statutele Realizate sau Nerealizate.

Este de menționat faptul că deFacto monitorizează acțiunile întreprinse de Președinte în vederea îndeplinirii promisiunilor și le reflectă pe site-ul platformei, indiferent dacă acestea schimbă sau nu statutul promisiunilor. 

Promisiunea se consideră Realizată dacă Președintele a obținut schimbarea stării de lucruri, prevăzută în textul promisiunii, utilizând atribuțiile de care dispune. 

Un element definitoriu în procesul de evaluare și atribuire statutului promisiunilor este analiza formulării lor, întrucât de aceasta depinde statutul care poate să-i fie atribuit. 

 • Dacă candidatul promite că vă obține o modificare în legislație, atunci modificare legii este punctul în care promisiunea este calificată drept Realizată. 
 • Dacă candidatul promite că va contribui la o schimbare a stării de lucruri, atunci cel puțin o acțiune realizată în acest sens face ca promisiunea să fie Realizată. 
 • Dacă candidatul stipulează că va obține o schimbare a stării de lucruri, stipulând atribuția concretă de care va face uz și o aplică, însă rezultatul final depinde de alte instituții ale statului, promisiunea este catalogata drept Realizată, întrucât Președintele a făcut exact acțiunea promisă.

Pentru a asigura corectitudinea reflectării informației, deFacto adresează periodic solicitări de informații instituției Președinției pentru a verifica și clarifica informațiile privind acțiunile întreprinse de Președinte. 

Pentru informații referitor la procesul și metodologia de monitorizare - echipa@defacto.md